Eskiçağlardan günümüze önemli yerleşim alanlarından biri olan Sakarya ve çevresi, Bizans ve Osmanlı dönemlerinde İznik, İzmit, Bursa ve İstanbul gibi büyük şehirlerin hinterlandında bulunması, önemli yollar üzerinde yer alması, tarım arazileri ve sık ormanlıklara sahip olması itibari ile büyük öneme haizdi. Bu özelliklerinden dolayı tarihsel süreç içinde/veya Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinde büyük nüfus hareketliliğine sahne olan bölge, aldığı bu yoğun göç sebebiyle etnik yapısı ve sosyal dokusu oldukça farklı bir demografik yapıya kavuşmuş; bu yapı da farklı sanat, kültür ve folklor değerlerinin ortaya çıkmasına zemin hazırlamıştır. Ancak bütün bu özelliklerine rağmen bölge; tarihî, dinî, edebî, siyasî, iktisadî ve sosyal yönleri ile şimdiye kadar yeterince araştırılmamış ve somut veriler şeklinde ortaya konulmamıştır.

 

Bu durum, söz konusu zenginliklerin, alanında uzman bilim adamları tarafından

bütüncül bir şekilde ele alınma ihtiyacını doğurmuştur. Bu gaye ile Sakarya

Büyükşehir Belediye Başkanlığının ev sahipliği ve Sakarya Üniversitesi

Osmanlı Araştırmaları Merkezi’nin (OSAMER) akademik katkıları ile

“Uluslararası Geçmişten Günümüze Sakarya Sempozyumu

(Tarih - Kültür - Toplum)” düzenlenmesine karar verilmiştir.

Konu başlıkları çerçevesinde sunulacak  bildiriler ile bölgenin

daha iyi anlaşılmasına  katkı sağlanacağı düşünülmektedir.

Sempozyum 

      ▶ Konu Başlıkları

 

Kurullar

      ▶ Yürütme Kurulu

      ▶ Bilim Kurulu

      ▶ Sekreterya

 

Katılım Esasları

      ▶ Katılım Şartları

      ▶ Önemli Tarihler

      ▶ Başvuru Formu

      ▶ Yazım Kılavuzu

      ▶ Özet Kılavuzu

 

Medya

      ▶ Program

      ▶ Özet Kitabı